Ustalenie progu istotności

Pojęcie istotności powinno być znane każdemu przedsiębiorcy, gdyż jest kluczowe dla przejrzystości finansów firmy. Gwarantuje prawidłową ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego, co ma niebagatelne znaczenie dla późniejszego odbiorcy. Zastosowanie się do zasady istotności powoduje, że sprawozdanie, jego konkretne elementy i poszczególne pozycje nie wprowadzą czytelnika w błąd co do cech i specyfiki danej jednostki. To pozwoli uniknąć wielu nieporozumień i późniejszych problemów z wyjaśnianiem błędnie zrozumianych treści i zapisów.

 

Próg istotności

Sprawozdanie finansowe opiera się w znacznej mierze na liczbach. Aby ułatwić czytelnikowi analizę dokumentu, w ustawie o rachunkowości znalazł się zapis pozwalający na wykazywanie danych liczbowych w zaokrągleniu do tysięcy złotych. Próg istotności jest zatem granicą tolerancji dla zastosowanych w sprawozdaniach uproszczeń. Warunkiem jest jednak niezniekształcanie w ten sposób obrazu jednostki. Jest to kwestia priorytetowa bowiem w zależności od specyfiki firmy istotność zaokrąglanej kwoty może być różna. Przepisy dotyczące rachunkowości nie określają jednak jasno, kiedy wprowadzone uproszczenia w sposób istotny wpływają na rzetelność ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie - na sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe. Konieczne jest zatem samodzielne określanie tej istotności dla całego sprawozdania finansowego, ale też dla poszczególnych jego elementów, takich jak salda czy grupy operacji gospodarczych. Wszystkie tego rodzaju regulacje muszą zostać zapisane w zasadach rachunkowości, konieczna jest zatem wcześniejsza analiza, czy ustalona kwota może wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej.

Najczęściej stosowane progi istotności mają charakter ilościowy - ujęty procentowo. Oparte są na wielkościach zysku brutto, zysku netto, dochodów wynikających ze sprzedaży, sumy bilansowej bądź sumy aktywów netto. Wartości progowe są ustalane dla ogółu zdarzeń gospodarczych, ale często odnoszą się do wybranych pozycji ze sprawozdania finansowego.

 

Uproszczenia sprawozdań finansowych

Podczas sporządzania sprawozdań można sobie pozwolić na pewne uproszczenia w zakresie zapisanych danych, jeśli nie zakłamują one obrazu finansowego firmy – pozwala na to zasada istotności. Dotyczy ona ogółu rozwiązań dotyczących dokumentacji finansowej ujętych w ustawie o rachunkowości i pozwala na dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorstwa. Najczęściej mówi się o trzech typach uproszczeń:

- wspólne zapisanie niektórych kosztów o niewielkiej kwocie i tym samym pochodzeniu – na przykład dotyczących podróży służbowej,

- w przypadku niewielkich operacji rezygnacja z tworzenia niektórego rodzaju dokumentacji,

- odstąpienie od niektórych zasad rachunkowości.

O możliwości zastosowania uproszczeń i ich zasadności decyduje kierownik jednostki i na nim spoczywa obowiązek kontroli tych zapisów. Próg istotności pozwala za samodzielne ustalenie pewnych marginesów, co stanowi duże ułatwienie; z drugiej strony zaś wymaga od przedsiębiorcy rozsądku i umiejętności oceny sytuacji.

Powiązane artykuły

O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP