Konsekwencje nieprzekazania sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego

Roczne sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych to podstawowe dokumenty tworzone przez szereg jednostek. Wśród nich należy wymienić:

- banki, zakłady ubezpieczeń,

- jednostki, które działają na podstawie przepisów: o obrocie papierami wartościowymi, o funduszach inwestycyjnych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

- spółki akcyjne (wyjątek stanowią w tym przypadku spółki będące w dniu bilansowym w organizacji)

- jednostki spełniające w poprzednim roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie finansowe, dwa spośród wymienionych warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie musi sięgnąć liczby przynajmniej 50 osób (przeliczone na pełne etaty)

  • suma bilansowa na dzień bilansowy musi wynieść co najmniej 2 500 000 euro,

  • przychody netto powstałe ze sprzedaży towarów i produktów oraz wszelkich operacji finansowych wyniosły przynajmniej 5 000 000 euro za rok obrotowy.

 

Sporządzenie sprawozdania finansowego powinno być nadzorowane przez kierownika jednostki, którego zadaniem jest dopilnowanie dotrzymania terminu wykonania tegoż sprawozdania – powinno ono zostać sporządzone przed upływem trzech miesięcy od dnia bilansowego. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie przez odpowiedni organ, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.

 

Przekazanie sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego

Zatwierdzone sprawozdania finansowe powinny trafić zarówno do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również do Urzędu Skarbowego. W przypadku pierwszej z wymienionych instytucji obowiązuje termin 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Z nieco bardziej złożoną sytuacją mamy do czynienia w przypadku terminów obowiązujących w Urzędzie Skarbowym.

Podatnicy CIT przekazują sprawozdanie razem z opinią i w określonych w ustawie przypadkach - raportem biegłego rewidenta. Od spółek wymagany jest także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Na złożenie dokumentacji podatnicy mają 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe, swoje sprawozdania finansowego mają obowiązek dołączyć do rocznego zeznania podatkowego. Termin w tym przypadku to 30 kwietnia następnego roku.

 

Zaostrzone kary za niezłożenie sprawozdania finansowego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadza istotne zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych przepisów. Weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Nieprzekazanie odpowiednich dokumentów do Urzędu Skarbowego będzie od tej pory traktowane jak wykroczenie skarbowe, które jest karane grzywną - od 175 zł do nawet 35 tysięcy złotych.

Warto dodać, że do tej pory kodeks karny skarbowy nie wprowadzał odpowiedzialności karnej za niezłożenie sprawozdania finansowego. Kary, które weszły w życie wraz z ustawą i nowelizacją przepisów będą zatem szczególnie dotkliwe dla nieświadomych zmian spóźnialskich, nieskładających dokumentów w wyznaczonych terminach.

___ ___ ___
Partner Strony: TUTAJ

Powiązane artykuły

O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP