Sprawozdania finansowe i rozliczenie nadwyżki środków finansowych w agencjach wykonawczych

Agencją wykonawczą określa się państwową osobę prawną realizującą zadania państwa, którą tworzy się na podstawie odrębnej ustawy. Podstawą działania i organizacji wewnętrznej jest w tym przypadku status, którego wymogi może w drodze rozporządzenia określić Rada Ministrów. Na sprawującym nadzór nad agencją ministrze spoczywa ponadto obowiązek zatwierdzenia rocznego planu finansowego, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji. W Polskich warunkach status agencji wykonawczej posiadają między innymi: Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Rezerw Materiałowych czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Powstanie nadwyżki środków finansowych

Jednym ze zobowiązań agencji są coroczne wpłaty do budżetu państwa. Pieniądze przekazywane są na rachunek bieżący dochodów państwowej jednostki budżetowej obsługującej ministra sprawującego nadzór nad tą agencją. Przekazywana kwota jest nadwyżką środków finansowych ustaloną na koniec roku, która powstaje po uregulowaniu wszystkich zobowiązań podatkowych. Nadwyżkę agencja wykonawcza jest zobowiązana przekazać po uregulowaniu zobowiązań z okresu sprawozdawczego. Termin wpłaty nie może być jednak dłuższy niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała. Jedyną możliwością odstąpienia od tego obowiązku jest złożenie odpowiedniego wniosku przez ministra sprawującego nadzór nad agencją. Powinno być to motywowane koniecznością zapewnienia efektywnego i pełnego wykonywania zadań agencji wykonawczej. Decyzja w tej sprawie należy zawsze do Rady Ministrów.

 

Sposób ustalania nadwyżki

Jest on za każdym razem indywidualnie ustalany w drodze rozporządzenia ministra sprawującego nadzór nad agencją wykonawczą. Określenie zasad ustalania nadwyżki dokonuje się w porozumieniu z Ministrem Finansów i uwzględnia potrzebę zapewnienia ciągłości finansowania zadań agencji, niezbędnych dla jej działania inwestycji oraz nakładów koniecznych do wykonywania zadań państwa. Za każdym razem pod uwagę brane są również źródła finansowania zadań realizowanych przez agencję.

Szczegółowe wyliczenia powstają w oparciu o księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe. Agencje wykonawcze są zobligowane do ich prowadzenia zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów z ustawy o finansach publicznych oraz specyfiki samej agencji. Nadwyżka środków finansowych ustalana jest zawsze na koniec roku i zgodnie z przepisami stanowi obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego, które powinno zostać wykazane w sprawozdaniu finansowym w pozycji P. rachunku zysków i strat (przy wariancie kalkulacyjnym) lub pozycji M. rachunku zysków i strat (w przypadku wariantu porównawczego).

Powiązane artykuły

O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP