Sprawozdanie finansowe a dotacja otrzymana przez instytucję kultury

Instytucje kultury działają na podstawie odrębnych przepisów – ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, ze zm.). Posiadają one osobowość prawną, a ich działalność może rozpocząć się wraz z wpisaniem do rejestru prowadzonego przez organizatora.

 

Rozliczenia w instytucjach kultury

Obowiązkiem tego rodzaju instytucji jest prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnych z wytycznymi, które znalazły się w ustawie o rachunkowości. Przy dokonywaniu rozliczeń należy jednak uwzględnić specyfikę ich funkcjonowania wynikającą z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Otrzymanie przez instytucję kultury dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej musi zostać ujęte w rachunku zysków i strat. Decydujący jest jej związek z działalnością operacyjną jednostki oraz zachowanie współmierności z kosztami.

 

Ujęcie dotacji w rachunku zysków i strat

W przypadku gdy dotacja stanowi jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej, uzasadnione jest ujęcie jej w oddzielnym wierszu w rachunku zysków i strat w grupie A przychodów. Możliwość taką zakłada artykuł 50. ustawy o rachunkowości. Warunkiem jest tu jednak przeznaczenie dotacji – nie mogła być ona przekazana na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych. W grupie B rachunku zysków i strat znajdują się koszty podstawowej działalności operacyjnej i konieczne jest dokonywanie zestawienia obu tabel, tak by koszty zostały porównane z przychodami przeznaczonymi na finansowanie jednostki. Inne podejście do ujęcia dotacji mogłoby skutkować powstaniem dysproporcji - ujemnego wyniku finansowego na działalności statutowej i dodatniego na działalności operacyjnej. Nie byłoby to również zgodne z założeniem, że działalność statutowa jednostki kultury jest finansowana z dotacji, a nie wyłącznie ze sprzedaży produktów i usług.

Stosowanie powyższych rozwiązań przyjętych przez instytucje kultury powinno zawsze zostać określone w dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.

 

Dotacja celowa

Wprowadzone od 2012 roku uregulowania prawne zmieniają sposób rozliczania dotacji celowych otrzymanych przez instytucję kultury. Środki, które organizator przeznaczył na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji, powinny zostać zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Wcześniej prawo zakładało, że zasilają one fundusz instytucji kultury. Włączenie kwoty dotacji do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększa później stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

___ ___ ___
Partner Strony: TUTAJ

Powiązane artykuły

O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP