Zmiany stawek amortyzacji środków trwałych

Dowolność w regulowaniu stawek amortyzacji niektórych środków trwałych mają podatnicy, którzy w tym celu korzystają z metody liniowej. Istnieje wówczas możliwość zmniejszenia stawek amortyzacyjnych – przepisy pozwalają również, by obniżyć je do poziomu 0%. W tym przypadku działanie to byłoby równoznaczne z wstrzymaniem amortyzacji.

 

Okoliczności zmiany stawki amortyzacji

Decyzja leży całkowicie po stronie podatnika – nie wpływają na nią jakiekolwiek zewnętrzne okoliczności, a jedynie indywidualne ustalenia podyktowane interesem przedsiębiorstw. Przykładowo ustalenie niższych odpisów amortyzacyjnych, kiedy prowadzona działalność przynosi stratę, pomaga uniknąć jej pogłębiania i pogorszenia sytuacji.

Zmiana stawek amortyzacyjnych następuje począwszy od miesiąca wprowadzenia środków trwałych do ewidencji lub później, w trakcie amortyzacji, jednak zawsze począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Przy dokonywaniu zmian należy jednak pamiętać, że wprowadzane stawki nie mogą być wyższe od wartości określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Podjęta decyzja powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji. Przepisy nie regulują co prawda tej kwestii, zaleca się jednak potwierdzenie decyzji o zmianie stawek amortyzacyjnych w formie uchwały, zarządzenia lub podobnego dokumentu. Decyzja zawsze powinna być podejmowana przez osoby do tego uprawnione.

Wstrzymanie amortyzacji, obniżenie lub podwyższenie stawek amortyzacyjnych może obejmować wszystkie albo dowolnie wybrane środki trwałe.

 

Okres amortyzacji a zmiany stawek amortyzacji środków trwałych

Długość okresu amortyzacji i jej stawki są ze sobą ściśle powiązane, o czym nie należy zapominać. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do czasu, aż nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową. Obniżeniem stosowanej stawki amortyzacyjnej, a szczególnie skorzystanie z możliwości ustalenie jej na poziomie 0%, może znacznie zmienić okres amortyzacji. Może zostać on: 

  • wydłużony – przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej wyższej niż 0%, ale niższej niż wcześniejsza,

  • przesunięty – w sytuacji okresowego zastosowania stawki 0%, a następnie powrotu do poprzedniej jej wartości. 

Dozwolone jest obniżenie stawki amortyzacyjnej środka trwałego nawet kilka razy, po czym możliwe jest jej ponowne podwyższenie. Stawka amortyzacji liniowej poprzednio obniżona może następnie zostać podwyższona maksymalnie do poziomu wynikającego ze wspomnianego wcześniej Wykazu.

 

Zbycie amortyzowanego środka trwałego

Warto rozważyć również sytuację, w której środek trwały, dla którego została obniżona stawka amortyzacji, ma zostać sprzedany bądź zlikwidowany i fakt ten nie wynika ze zmiany rodzaju działalności. Podatnik nie ponosi wówczas negatywnych konsekwencji ekonomicznych. Koszty uzyskania przychodów obejmą tę część wydatków na środki trwałe, która nie została alokowana do kosztów podatkowych poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Powiązane artykuły

O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP