Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny również można dokonać takiego odpisu. W jakim przypadku jest to możliwe i jak wygląda proces amortyzacji tego typu środków?

 

Darowizny

Żeby zyskać pewność co do prawidłowego ujęcia w dokumentach otrzymanej darowizny należy sprawdzić najpierw, czy spełnia ona pewne warunki:

- jej przekazanie nie ma związku z inną umową cywilną, która łączy nas z danym podmiotem,

- darczyńca nie uzyskuje korzyści materialnych wynikających z przekazania darowizny,

- przekazanie darowizny odbyło się na podstawie odpowiedniego oświadczenia darczyńcy,

- przedsiębiorca przyjął darowiznę, co zostało potwierdzone w formie pisemnej.

Przedsiębiorca w przypadku gdy otrzymał rzecz na zasadach darowizny jako nieodpłatnego świadczenia, wykazuje z tego tytułu przychód.

 

Amortyzacja środków trwałych

W przypadku otrzymanego w darowiźnie środka trwałego nie będzie on uznawany jako przychód, który należy opodatkować. Podlega jednak amortyzacji i jej odpisy będą składały się na koszt uzyskania przychodu. Należy go wprowadzić do ewidencji środków trwałych, co powinno być poprzedzone wyceną. Na podstawie wartości rynkowej z dnia nabycia tego środka ustala się bowiem jego wartość początkową. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w umowie darowizny znalazła się zadeklarowana wartość środka trwałego – wówczas należy opierać się na tych danych i wycena nie jest konieczna. Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych nowej pozycji powinno być wykonane najpóźniej w miesiącu przekazania otrzymanych środków do używania.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych. Okres obowiązywania odpisów liczony jest od pierwszego miesiąca następującego po dacie, kiedy środek wprowadzono do ewidencji. Trwa do momentu, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową.

Odpisy amortyzacyjne zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Nie dotyczy to jednak odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem tych nabytych w drodze spadku lub darowizny, pod jednym z warunków:

- nabycie nie jest przychodem z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw,

- dochód jest zwolniony od podatku dochodowego,

- dochód z nabycia wiązał się z nałożeniem podatku.

 

Ponadto środek trwały uzyskany w wyniku darowizny nie podlega rozliczeniom pod względem podatku VAT.

Powiązane artykuły

O nas

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki m.in o rachunkowości budżetowej i amortyzacji. Zapraszamy do czytania

Partner
Szkolenia rachunkowość i księgowość
Zaprzyjaźniona firma

notariusz

Polecamy

szkolenia BHP dal firm oraz kursy SEP